Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Istorijat RCR Banat
Pretraga linkova
Tekst pretrage:

Projekti u toku realizacije
1. Eco-innovatively connected Danube Region - EcoInn Danube
E3

Projekat EcoInn Danube realizuje konzorcijum projekta koji uključuje partnere i partnere sradnike iz 12 zemalja sa 16 organizacija iz Slovačke, Bugarske, Slovenije, Nemačke, Mađarske, Češke republike, Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije i Crne Gore, sa ciljem da se unapredi saradnja svih aktera u oblasti eko-inovacija i posebnim naglaskom na razvoj i primenu eko tehnologija u Dunavskom regionu, a projekat će se uglavnom fokusirati na oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Razvojem novih i jačanjem postojećih interakcijskih mreža među predstavnicima eko-inovativnog okruženja, stvoriće se bolja ekološka i inovativna poslovna klima na regionalnom i međuregionalnom nivou. Interkonekcija ekosistema inovatora će biti usmerena na jačanje istraživanja i inovacija, generisanjem rezultata i njihovog transfera u ekonomiji u transnacionalnom kontekstu. Očekujemo da će međunarodni kontekst projekta ostvariti značajan uticaj na globalnu životnu sredinu i ekološke izazove i potrebe.

2. “Joint Management of Flood Risks” - „Zajedničko upravljanje rizicima od poplava”
E3

Projekat je razvijen kao odgovor na činjenicu da je teritorija Banata prethodnih godina često bivala izložena poplavama, kako usled visokog vodostaja reka, tako i usled visokog nivoa podzemnih voda, što je za posledicu imalo velike štete koje bi mogle biti sprečene samo brzom i efikasnom intervencijom. Lokalne samouprave u Banatu su u prethodnim godinama oformile štabove za vanredne situacije, međutim evidentan je nedostatak potrebne opreme za kvalitetno i pravovremeno reagovanje na njihovu pojavu. Takođe, evidentan je i nedostatak znanja angažovanih lica, iz oblasti upravljanja i reagovanja u vandrednim situacijama, procene rizika ugroženosti i povredljivosti područja, pripravnosti, itd.

3. „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“ („EDUCATION TO EASIER EMPLOYMENT – E3“)
E3

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat doo je 18.07.2013. godine potpisao ugovor o donaciji za finansiranje projekta „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“ („EDUCATION TO EASIER EMPLOYMENT – E3“) u okviru IPA Programa - Socijalno-Ekonomskog razvoja dunavske regije u Srbiji.

4. Revival of the cross-border tourism through innovative services for the benefit of local communities - BANAT TOUR
Bantour

Projekat obuhvata istorijski region Banata sa obe strane granice: Timiš i Karaš-Severin u Rumuniji, i Severni, Srednji i Južni Banat u Srbiji. Ovaj region poseduje značajan turistički potencijal prirodnih parkova, mineralnih banja, termalnih banjskih centara, ali i kulturnog nasleđa, seoskog, i urbanog turizma.

Usled nedostataka infrastrukture i efikasne i inovativne alatke za prekograničnu promociju turizma, kao, nedostataka povezane baze podataka turističkih atrakcija, proizvoda i usluga, malog broja originalnih turističkih proizvoda i usluga i odsustva regionalnog turističkog brenda pojavila se potreba za širim partnerstvima.

Svako od navedenih pitanja predstavljaja pravi izazov koji se može rešiti kroz nekoliko zajedničkih akcija. Iako je teško prići svakom od ovih pitanja u jednoj akciji, razvojni tim projekta je odlučio da postupi po sledećim tačkama:

  • Stvaranje prekogranične institucionalne infrastrukture za podršku aktivnosti promocije turizma (dva prekogranična entiteta);
  • Podsticanje partnerstva i šireg učešća između zainteresovanih strana u sektoru turizma;
  • Pružanje inovativnih, integrativnih i upečatljivih alata za promociju turizma i usluga;
  • Povećanje zajedničkog regionalnog identiteta uz učešće lokalnih zajednica;

Svi ovi ciljevi se mogu postići kroz Rumunsko - Srpsko partnerstvo koje će postaviti praktična i efikasna rešenja za ove uobičajene probleme.

ipa
5. Support to SME – The wheel of development in the region
Support to SME

U okviru programa prekogranične saradnje Srbija – Rumunija, koji finansira EU preko instrumenata za predpristupnu pomoć IPA, Regionalna privredna komora Pančevo, kao vodeći partner na projektu, 28. decembra 2012. godine je potpisala ugovor o sufinansiranju projekta pod nazivom "Podrška MSP - pokretač razvoja regiona". Partneri na projektu su Privredna komora Karaš - Severin iz Rešica i Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj - Banat (RCR Banat) iz Zrenjanina.

Cilj projekta je da se poveća nivo konkurentnosti malih i srednjih preduzeća pograničnom regionu, kako sa srpske, tako i sa rumunske strane. Tokom projekta će se raditi na podizanju nivoa znanja privrednika, naročito u oblasti menadžmenta i marketinga, što bi dovelo do proširenja tržišta i podizanja nivoa proizvodnje. Na taj način bi se stvorila potreba za novim radnim mestima sa krajnjim efektom smanjenja nivoa nezaposlenosti u regionu.

15. januara 2013. godine je konstituisan organ koji će rukovoditi i upravljati projektom i usvajati izveštaje o realizaciji, pod nazivom Joint Steering Committee, čiji članovi su: Dragan Bosilj, predsednik RPK Pančevo, Irena Živković, direktor RCR Banat i Petru Buci, predsednik Privredne komore Karaš - Severin iz Rešica.

Formiran je i Joint Monitoring Committee, telo koje će pratiti realizaciju projektnih aktivnosti, koju čine pojedini članovi projektnog tima a kojim rukovodi menadžer projekta Zoran Černoh.

ipa
6. Joint development of Romanian - Serbian Bega Channel tourism potential capitalization Study and promotion of cross - border foreground investments
Bega Channel

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat (RCR Banat), zajedno sa Regionalnom Privrednom Komorom Zrenjanin je partner Agenciji za društveno ekonomski razvoj Temišvar (ADETIM) na projektu "Joint development of Romanian - Serbian Bega Channel tourism potential capitalization Study and promotion of cross - border foreground investments".

Projekat je odobren od strane IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija.

Sam projekat naglašava zajedničku potrebu za revitalizacijom i rehabilitacijom kanala Begej. Formulišući zajednički program razvoja Begejskog Kanala uz zajedničku promociju stranih investicija, projekat će obezbediti neophodne uslove za održivi razvoj područja Kanala Begej.

ipa
Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567